Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span>Wieża widokowa w Łobżenicy</span> <span>Gródek Krajeński</span> <span>Kolejka wąskotorowa – wjazd ciuchci do Łobżenicy</span> <span>Nabrzeże Łobżonki</span> <span>Meandry Łobżonki</span> <span>Dolina rzeki Kocuń</span> <span>Dożynki gminne w Dziegciarni</span> <span>Dolina rzeki Łobżonki</span> <span>Mostek nad Łobżonką</span> <span>Zima na Łobżonce</span> <span>Dziunin – makowe pola</span>
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami w 2013 r - Organizacje Pozarządowe - Dla mieszkańca - Urząd Gminy Łobżenica.

 

Pobierz PDF

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami w 2013 r

 

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami w 2013 roku

 

WSTĘP

 

Zgodnie z art.5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa obszary, cele, zasady, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz wykaz priorytetowych zadań.

 

FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) współpraca może odbywać się w poniższych formach tj.:

1) zlecania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

5) współdziałania (pomocy ) w pozyskiwaniu środków finansowych, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej;

6) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokalu na spotkania organizacji pożytku publicznego

7) promocji prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego;

8) organizacji konferencji i seminariów.

Założeniem realizacji Programu jest także współpraca pomiędzy podmiotami która opiera się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

 

Współpraca o charakterze finansowym dotyczyła głównie wspierania zadań publicznych przypisanych gminie i ich dofinansowania mając na uwadze ich realizację.

Gmina Łobżenica ogłosiła otwarte konkursy ofert, które objęły swoim zakresem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Została udzielona dotacja dla organizacji na podstawie złożonej oferty która zawierała:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) zakładanie cele realizacji zadania publicznego oraz podano ich sposób realizacji;

3) harmonogram czasowy realizacji zadania;

4) kosztorys rodzajowy kosztów zadania;

5) źródła finansowania, planowany wkład własny do realizacji zadania.

Dotacje celowe z budżetu gminy na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały trzy kluby sportowe:

1) Klub Sportowy „POGOŃ”,

2) Ludowy Zespół Sportowy „JEDNOŚĆ” Łobżenica,

3) Towarzystwo Sportowe „KORONA” Dębno.

„Przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymania i wyposażenia obiektów sportowych, ubezpieczenia członków, prowadzenia zajęć treningowych, organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych” zostały zawarte na podstawie umów w dniu 22.04.2013r.

W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły w sumie zapotrzebowanie na kwotę 128 000,00 zł W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Łobżenica przyznała stowarzyszeniom 92% wnioskowanych dotacji.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz.594, z poźn. zm.) Uchwały NR XIV/89/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Łobżenica podpisane zostały 3 umowy na dotację dla klubów sportowych na łączną kwotę 110 000,00 złotych.

 

 

Ryc.1

 

opracowanie własne

 

W roku 2013 zostały zrealizowano także małe projekty ze środków budżetu gminy. W ramach inicjatywy lokalnej wykonano 15 projektów:

 

Lp.

Nazwa inicjatywy

Wnioskodawca

Termin realizacji

1.

Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. T. Kościuszki Łobżenica

01.06.-02.06.2013

2.

Krajna śpiewa dla Was..

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE MAGNIFICAT

31.05.-02.06.2013

3.

Zielona klasa na stanicy myśliwskiej w miejscowości Chlebno "Chroń swoje środowisko"

KOŁO ŁOWIECKIE NR 14 "DZIK" ŁOBŻENICA

21.06.-31.10.2013

4.

Integracyjna wyprawa rowerowa mieszkańców gminy " Bawmy się i zwiedzajmy malownicze regiony"

RADA SOŁECKA WSI PIESNO

06.07.2013

5.

Promowanie dziedzictwa kulturowo-historycznych krajny poprzez wykonanie strojów wiejskich regionalnych

GMINNA RADA KOBIET W LUCHOWIE

sierpień wrzesień 2013

6.

Integracyjny turniej piłkarski klubów dla mieszkańców gminy Łobżenica upamiętniający 10-lecie powstania klubu piłkarskiego TS Korona Dębno

TS KORONA DĘBNO

2013-08-10

7.

I Krajeński Zlot Wodniaków

STOWARZYSZENIE "NASZ GRÓDEK"

24, -25.08.2013

8.

Piknik ułański

STOWARZYSZENIE "FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P.

2013-09-29

9.

Promowanie gminy Łobżenica w miejscowościach nadmorskich pn. " Pokazujemy malownicze regiony Krajny"

STOWARZYSZENIE GMINNA RADA KOBIET

 

10.09.2013 27.09.2013

10.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

RADA SOŁECKA WSI WITROGOSZCZ

05.09.2013 15.11.2013

11.

Rowerem zwiedzamy gminy Łobżenica, Złotów i Wyrzysk i poznajemy ich walory turystyczne

STOWARZYSZENIE GMINNA RADA KOBIET

05.10.2013

12.

Jarmark Mikołajkowy

14 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA "BRATNIE DŁONIE"

08.12.2013

13.

Publikacja i promocja tomiku poetyckiego "wiersze nieoficjalne. Antologia pięciu poetów"

Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

5.11.2013 30.06.2014

14.

Huberus

Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno

11.11.2013

15.

Świętujmy Razem

Stowarzyszenie Związek Katolicko Społeczny

21.12.2013

 

 

Pierwsza inicjatywa została realizowana od 1 do 2 czerwca 2013r. pod nazwą „ Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica”. Projekt spopularyzował śpiew wśród dzieci i młodzieży, wzbudził aktywność muzyczną i zintegrował grupy rówieśnicze. Zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób przyczynia się również do zapobiegania złym nałogom i patologii zatem inicjatywa. W projekcie poza inicjatorem również brali udział partnerzy tj. pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień i Gminne Centrum Kultury. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (1 220zł), wkładu pracy społecznej (720 zł), wkładu rzeczowego (200zł) oraz środków budżetu gminy (1 500 zł).

Drugi projekt „Krajna dla nas śpiewa” dotyczył promowania gminy w kraju poprzez wykonywanie swoich utworów w miejscowości nadmorskiej Dźwiżno. Promocja odbyła się także w miejscowości uzdrowiskowej Kołobrzeg. Członkowie chóru dzięki inicjatywie podtrzymują twórczość lokalną, a także podnoszą własne kwalifikacje oraz uczą się nowości, które służą rozwojowi chóru. Jednocześnie w skutek zaangażowania mieszkańców gminy w przedsięwzięcie integrują się oraz mogli zapoznać się z innymi środowiskami. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (4 500zł), oraz środków budżetu gminy (2 500 zł).

Przedsięwzięcie pod nazwą „Zielona klasa na stanicy myśliwskiej w miejscowości Chlebno – Chroń swoje środowisko” to inicjatywa Koła Łowieckiego Nr 14 „Dzik” Łobżenica która ma istotne znaczenie wychowawcze wśród dzieci, młodzieży i społeczności. Projekt umożliwia w ramach nauczanych przedmiotów lub w postaci odrębnym zajęć na stanicy myśliwskiej. Ustawione tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej i leśnej to wspaniały punkt edukacyjny prezentujący naturę. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (860 zł), wkładu pracy społecznej (2 700 zł), oraz środków budżetu gminy (1 330 zł).

Kolejna inicjatywa jest doskonałym przykładem integracji mieszkańców. Inicjatywą rady Sołeckiej wsi Piesno była wyprawa rowerowa do Zakrzewia pn. „Bawmy się i zwiedzajmy malownicze regiony”. Projekt spowodował,że zostały nawiązane nowe znajomości i kontakty. Promocja gminy, a także spędzanie czasu wolnego aktywnie wpływa na nowe trendy wśród mieszkańców i tym samym na poprawę kondycji zdrowia. Wyjazd rowerowy ponadto umożliwił zapoznanie się z ciekawymi i malowniczymi miejscami. Projekt był finansowany ze środków gminy (800 zł).

Piata inicjatywa realizowana przez Gminną radę Kobiet w Luchowie to „Promowanie dziedzictwa kulturowo- historycznych krajny poprzez wykonanie strojów wiejskich regionalnych”. Inicjatywa przyczyniła się do podniesienia wiedzy mieszkańców na temat historii regionu. Dzięki powstałym strojom promowana jest miejscowość Luchowo i Gmina Łobżenica. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (1 300 zł), wkładu pracy społecznej (1 050zł), oraz środków budżetu gminy (2 000zł).

Następna zrealizowaną inicjatywą lokalna był Integracyjny turniej piłkarski klubów dla mieszkańców gminy Łobżenica upamiętniający 10-lecie powstania klubu piłkarskiego TS KORONA DĘBNO. Dzięki zadaniu doszło do integracji społeczności piłkarskiej Gminy Łobżenica poprzez czynny udział w meczach. Społeczność również mogła wspólnie się integrować ze społecznością piłkarską. Przedsięwzięcie również promowało zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Projekt był finansowany z wkładu pracy społecznej (2 400 zł), wkładu rzeczowego (300 zł) oraz środków budżetu gminy (1 500,00 zł).

Kolejna inicjatywą jest „I krajeński zlot wodniaków” zrealizowany prze Stowarzyszenie Nasz Gródek. Projekt promował lokalne walory i bazy przyrodnicze, turystyczne oraz zabytki naszej gminy wśród społeczności lokalnej i przybyłych turystów. W czasie inicjatywy integrowali się sympatycy różnych sportów i hobby związanych z wodą, kajaki sportowe, turystyczne, sprzęt wodny, wędkarze, żeglarze. Zatem oprócz promocji gminy integrowano społeczności międzygminne oraz wzbudzano aktywność społeczną wśród lokalnego społeczeństwa. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (5 000 zł), wkładu pracy społecznej, wkładu rzeczowego (960 zł) oraz środków budżetu gminy (3 311,87 zł).

Po raz drugi Stowarzyszenie „Formacja Dźwierszno O.M.M.P. pozyskało dofinansowanie z Gminy na realizacje inicjatywy pn. Piknik Ułański Inicjatywa upowszechniła tradycje narodowe związane szczególnie z wybuchem II wojny światowej. Zostały zaprezentowane zwyczaje ułańskie, w ramach inscenizacji z udziałem ułanów. Przy piosenkach patriotycznych oraz przy utworzonym stoisku edukacyjny dzieci i młodzież mogła się w bardzo przystępny sposób zapoznać z historią Polski. Poprzez inicjatywę pielęgnowana jest polskość oraz potrzymanie tradycji narodowych. Dzięki takiemu przedsięwzięciu aktywizowano młodzież i zachęcono do działań w grupie rekonstrukcyjnej. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (900 zł), wkładu pracy społecznej (1 000 zł), wkładu rzeczowego (100 zł) oraz środków budżetu gminy (2 499,62 zł).

Promowanie gminy Łobżenica w miejscowościach nadmorskich pn. „Promujemy malownicze regiony Krajny” to inicjatywa która zintegrowała środowiska miejskie i wiejskie. W ramach zadania promowano gminę i zachęcano to zapoznania się z potrawami regionalnymi wykonanymi przez panie ze stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Projekt był finansowany ze środków budżetu gminy (1 961,60 zł).

 

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach inicjatywy lokalnej był projekt pn. „ Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”. Inicjatywa powstała w wyniku wspólnych konsultacji mieszkańców i określenia ich potrzeb. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu polepszyła się jakość życia na obszarze wiejskim. W wyniku projektu zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej który jest miejscem rekreacji i wypoczynku. Zadanie promuje zdrowy styl życia dzięki możliwościom przeprowadzenia na nim różnych atrakcji sportowych. Projekt był finansowany z wkładu pracy społecznej (2 500zł), oraz środków budżetu gminy (3 535,07 zł).

Kolejna inicjatywa dotyczy wspólnej integracji ludności z kilku sąsiadujących gmin. Projekt „Rowerem zwiedzamy gminy Łobżenica, Złotów i Wyrzysk i poznajemy ich walory turystyczne” stworzył możliwości promocji gminy i poznaniem otaczającego krajobrazu. Podczas realizacji inicjatywy panie wymieniały się doświadczeniami kulinarnymi oraz umówiły się na uczestnictwo w kursach wikliniarstwa, pieczenia w poszczególnych gminach. Projekt był finansowany ze środków budżetu gminy (460 zł).

Jarmark Mikołajkowy to inicjatywa która narodziła się w 14 Drużynie starszoharcerskiej „Bratnie dłonie”. Zadanie było skierowane do całej społeczności lokalnej. Poprzez inicjatywę były kultywowane tradycje bożonarodzeniowe. Dzięki projektowi wiele dzieci mogło wspólnie z rodzicami spędzić atrakcyjnie czas. Szkoła poprzez takie zadanie mogła się zintegrować ze środowiskiem oraz promować lokalne tradycje. W realizacji brali udział partnerzy tj. KGW, DPS Chlebno, DPS Dębno, DPS Falmierowo, WTZ Liszkowo oraz artyści ludowi. Projekt był finansowany z wkładu rzeczowego (600 zł), ze środków własnych (3 100zł) oraz środków budżetu gminy (2 000,06 zł).

Publikacja i promocja tomiku poetyckiego „Wiersze nieoficjalne. Antologia pięciu poetów” to promocja lokalnych twórców, a także propagowanie wśród mieszkańców gminy szeroko pojętej kultury. Taka forma inicjatywy integruje środowiska twórcze oraz zachęca młodzież do podejmowania własnych prób literackich. Koszty zostały poniesione ze środków gminy (2 300zł) oraz wkładu wnioskodawcy (ok. 3 800zł).

Kolejną inicjatywą jest „Hubertus” który zrzesza wielu miłośników święta myśliwych. Licznie przybyli mieszkańcy do Dźwierszna korzystając z darmowego autobusu mogli zobaczyć pogoń za lisem, wyścig o Puchar Burmistrza Łobżenicy, a także uczestniczyć w nietypowym występie zespołu mandolinowego- w stajni wśród zwierząt. Wiele atrakcji m.in. pokaz sokołem sprawiły, że uczestnicy mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny całymi rodzinami uczestnicząc również w zabawach i biesiadując przy ognisku. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (150 zł), wkładu pracy społecznej (3 500 zł), wkładu rzeczowego (1 750zł) oraz środków budżetu gminy (5 262,49 zł).

Ostatnia, grudniowa inicjatywa „Świętujmy razem” jest przykładem propagowania wśród mieszkańców gminy wrażliwości na drugiego człowieka oraz pielęgnowania tradycji świątecznych i kształtowania tym samym wśród młodych osób właściwych postaw. Projekt był finansowany z wkładu osobowego własnego (150 zł), wkładu pracy społecznej (100 zł) oraz środków budżetu gminy (400,74 zł).

Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009, nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) art. 32 ust.3b w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej podpisano umowę na dotację na zakup sprzętu W 2013 roku zakupiono sprzęt pożarniczy i umundurowanie do 6 jednostek OSP z terenu gminy o wartości 44 971,60 zł. Zakup finansowany był z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 18 925 zł, z dotacji budżetu gminy 17 453,68 zł, z środków własnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 8 592,92 zł.

Ponadto w roku 2013 jednostka OSP Łobżenica otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 dofinansowanie do zakupu zestawu uzupełniającego do zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w kwocie 981,11 zł, dofinansowanie z budżetu gminy wynosiło 490,47 zł.

Z tego samego Programu jednostka OSP Łobżenica w roku 2012 otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi firmy LUKAS o wartości 48 438 zł. ( dofinansowanie ze strony gminy wynosiło 9 687,60 zł ).

W roku 2013 jednostka OSP Dźwierszno zakupiła sprzęt do selektywnego powiadamiania strażaków o wartości 6559,92 zł, gmina dotowała zakup w kwocie 2000 zł, pozostała część została sfinansowana z środków zgromadzonych przez jednostkę.

 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

 

Organizacje pozarządowe w oparciu o współpracę pozafinansową objęły działania, które polegały na:

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu podejmowania wspólnych działań;

2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działań, a także projektów aktów prawa miejscowego;

3) użyczeniu sprzętu, udostępnieniu pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica i dawnej siedziby Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy przy ulicy Złotowskiej 16A oraz świetlic;

4) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć;

5) udzielaniu pomocy w nawiązaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania;

6) promowaniu przez Gminę Łobżenica działalności organizacji pozarządowych;

7) promowaniu i udzielaniu pomocy stworzeniu dobrego wizerunku organizacji.

Gmina Łobżenica współpracuje z Organizacjami pozarządowymi zarejestrowanymi na terenie Gminy w 2013 roku w formie stowarzyszeń, fundacji, związków, caritasów itp. Do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łobżenica w 2013 roku należą:

1) 14 Drużyna Starszo-harcerska Bratnie Dłonie

2) Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwiersznie

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Małym

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Liszkowie

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Luchowie

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy

9) Ochotnicza straż Pożarna w Piesnach

10)Ochotnicza Straż Pożarna w Walentynowie

11)Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorówku

12) Polski Związek Katolicko – Społeczny

13) Stowarzyszenie Cordis w Dębnie

14) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Łobżenicy

15) Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P.

16) Stowarzyszenie Kwadrat

17) Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Krajna Motors Team

18) Stowarzyszenie Nasz Gródek

19) Stowarzyszenie „Patron” im. Adeli Jasieckiej

20) Stowarzyszenie Śpiewacze Magnifikacat

21) Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

22) Stowarzyszenie Ziemi Łobżenickiej

23)Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Gminnego w Łobżenicy

24)Koło Łowieckie Nr 14 „Dzik” w Łobżenicy;

25)Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonu Łobżenicy;

26)Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koło w Łobżenicy;

27)Szkolne Koło „Caritas” w Wiktorówku;

28)Polski Związek Wędkarski. Koło w Łobżenicy;

29)Towarzystwo Hodowli Gołębi Pocztowych;

30)Uczniowski Klub Sportowy „Łobzonka” Przy szkole podstawowej w Łobżenicy;

31)Uczniowski Klub Sportowy przy MOW „Krajna”;

32)Uczniowski Klub Sportowy „ Tęcza” Łobżenica;

33) Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Łobżenica;

34)Klub Sportowy „Korona” Dębno;

35)Klub Sportowy „Pogoń” Łobżenica

36)Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Rodzina” w Łobżenicy;

37)Klub „Pod Dębem”;

38)Klub Miłośników Zwierząt.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica jest otwarty na wszelką współpracę z powyższymi organizacjami, jednakże jest daleki od narzucania i sposobu współpracy. Każda organizacja posiada swój statut i własny plan realizacji działań.

W myśl § 11.4. Programu Współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczególnie dobra współpraca układa się z Kołem Łowieckim „Dzik” oraz Kołem Wędkarskim które chętnie prezentują się podczas corocznie organizowanego „Naturaliska”, a także z Bractwem Kurkowym. Grupa Motorowa KRAJNA MOTORS TEAM jest organizacją która chętnie uświetnia imprezy gminne swoimi jednośladami promując m.in. działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Również Stowarzyszenie Rady Kobiet chętnie udziela się podczas dożynek gminnych.

Od trzech lat dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie Formacji Dźwierszno O.M.M.P. wraz z Gminnym Centrum Kultury organizuje widowisko i inscenizację. Występują również przejawy współpracy z Kołem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „RODZINA”, a także z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Współpraca również bardzo dobrze układa się z Towarzystwem Miłośników Łobżenicy którzy w ramach inicjatywy lokalnej wydali tomik poezji. Towarzystwo promuje gminę,a także aktywizuje mieszkańców. 14 drużyna starszoharcerska „Bratnie dłonie” oraz wolontariusze ze szkół znajdujących się na terenie Gminy chętnie uczestniczą przy organizacji Biegu im. Alojzego Graja.

Szkoły z gminy Łobżenica w ramach swojej działalności statutowej współpracują m.in. z LGD Krajna Na Notecią, Nadleśnictwem Złotów, Schroniskiem Zwierząt w Złotowie, Towarzystwem „Mój Dom”, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Fundacją Złotowianka, Słoneczko, Amicis, Stowarzyszeniem AMUN, Kołem Łowieckim „Dzik”, Gminną Komisja Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Strażą Pożarna w Łobżenicy, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz wieloma innymi organizacjami.

Na podstawie Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2012 przeprowadzono konsultację społeczną projektu Uchwały NR XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy oraz nadanie mu statutu.

 

PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY URZĘDU GMINY ŁOBŻENICA Z ORGANIZACJAMI

 

Coraz więcej organizacji współpracuje z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica i pozyskuje środki finansowe z budżetu na inicjatywy lokalne. Jednak nie wszystkie Organizacje widzą potrzebę współpracy w zakresie aktualizacji danych, informowania o realizowanych działaniach dotyczy to sprawozdań rocznych organizacji.

Przeważający brak znajomości przez Organizacje założeń i zapisów Programu Współpracy i wynikających z jego tytułu praw i obowiązków przysługujących Organizacjom.

W przeważającej części Organizacje nie mają świadomości, jakie działania przez nie realizowane może wspomagać Urząd Miejski Gminy i nie znają zasad przekazywania środków finansowych na dane działania.

W przeważającej części Organizacje nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o środki ze źródeł zewnętrznych – brak jest osób zainteresowanych przygotowywaniem wniosków. Czasochłonność, brak pewności otrzymania dotacji, konieczność spełnienia wymogów formalnych i posiadania środków własnych są głównymi dominantami zniechęcającymi do realizacji.

 

WNIOSKI

W związku z realizacją Programu Współpracy Gminy Łobżenica z Organizacjami Pozarządowymi należałoby:

  1. Powołać Zespół składający się z członków Organizacji i przedstawiciela Urzędu Miejskiego Gminy, który to organizowałaby spotkania i wskazywał na istotność współpracy sfery społecznej ze sferą samorządową
  2. Urząd Miejski Gminy stanowiłby tylko rolę pomocniczą, koordynującą, a nie inicjatywną w zakresie integrowania się Organizacji między sobą
  3. Wyłonienie Leadera z przedstawicieli Organizacji, który prowadziłby współpracę z Urzędem Miejskim Gminy, uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i Sesji przedstawiając stanowisko Organizacji
  4. Wypracowanie wśród Organizacji świadomości korzyści jakie niesie za sobą przekazywanie informacji o prowadzonej działalności do Urzędu Miejskiego Gminy.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Związek Gmin Krajny w Złotowie
  • Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
  • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”
  • Wielkopolska
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

MultiSMS - System Rozsyłania Wiadomości

Newsletter
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1932310
Dzisiaj:
154
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.145.113.2

Herb Gminy ŁobżenicaŁobżenica
Oficjalna strona gminy

 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Telefon / fax:
67 286 81 00 / 67 286 81 39

E-mail:
urzad@lobzenica.pl

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij